Shayri.com  

Go Back   Shayri.com > Dictionaries > Urdu Dictionary

Closed Thread
 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Dictionary English to Urdu Letter 'N'
Old
  (#1)
Mayank
Registered User
Mayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.comMayank is the among the best Shayars at Shayri.com
 
Mayank's Avatar
 
Offline
Posts: 4,715
Join Date: Jan 2004
Location: Khariar, Odisha
Rep Power: 0
Dictionary English to Urdu Letter 'N' - 16th September 2007, 02:40 PM

N

nab: v.t. chhiin leyna/dhar leyna/jhapaT leyna/
uchak leyna

nacket: n. halka phulka khaana

naevus: n. paedaa'iSHi niSHaan

nag: v.i. dhamkaana/diq karna/pareySHaan karna/
sohaan e ruuH hona

nag: n. TaTTu/nikamma ghoRa/yaabu

nail: n. kiil/meyKH/mismaar/naaKHun

naissant: n. nau zaa'edah/ubharta hu'a/ugta hu'a

na´ve: a. anaaRi/naa samajh/saadah lauH/
saadah mizaaj/siidha saadah

naively: adv. bhol pan sey/bila tasanno^

naivete: n. anaaRi pan/bhol pan/saadah lauHi/saadgi

naked: a. Ôari/Ôyaa˝/ba˝jar/barhanah/bey bachaa'o/
bey lebaas/bey niyaam/GHaer aaraastah/
khula/khuli Haqiiqat/na˝ga/
na˝g dhaRa˝g/űryaa˝

nakedly: adv. bey laag lapeyT/saaf saaf

nakedness: n. ba˝jar pan/barhanagi/saadgi/űryaani

naker: n. naqqaarah

namby-pamby: a. bey mazah/kam zor/tiflaanah

name: v.t. kaehna/naam dharna/naam leyna/naam rakhna/
naam zad karna

name: n. ism/naam

named: a. maSHhuur/naam dahi˝dah

nameless: a. bey naam/bila ism/gum naam

namely: adv. goya keh/ya^ni

nameplate: n. naam ki taKHti

namesake: n. ham naam

nap: v.t. aa˝kh lagaana/jhapki leyna/uu˝ghna/
qaeluulah karna

nap: n. kapRey ki bur/kapRey ka ruu'aa˝

nape: n. guddi/ma˝ka/qafa

napery: n. a˝gochha/dast maal/dastar KHwaan/meyz poSH

napkin: n. dast maal/kaaGHzi ya kapRey ka ruu maal

napless: a. bey ruu'aa˝/bur key beGHaer

Narcissus: n. nargis

narcissism: n. nargisiyat

narcotic: n. naSHah aawar chiiz

nare: n. nathna

nark: n. muKHbir

narrate: v.t. bayaan karna/naql karna/sunaana

narration: n. bayaan/ţbaarat/naql/rawaayat

narrative: n. aeHwaal/bayaaniyah/daastaan/
Haal/kaefiyat/kahaani/katha/naql/
rawaayat/rudaad/taqriir

narrator: n. daastaan go/qissah go/raawi

narratory: a. bayaani/taSHriiHi/wazaaHati

narrow: v.t. taeHdiid karna/ta˝g karna

narrow: a. baKHiil/chhoTa/gaehra/GHaa'er/kam chauRa/
kam meqdaar/kam wasii^/ka˝juus/KHasiis/
kotaah/maeHduud/muSHkil/muta^assib/qaliil/
ta˝g/ta˝g nazar/thoRa

narrow: n. ta˝g Hissah/ta˝g naa'ey/waadi

narrowly: adv. ba diqqat/ba muSHkil/taa'mmul sey

narrow-minded: a. kaTTar/kotaah nazr/muta^assib/past KHayaal/
ta˝g dil/ta˝g nazar

narrow-mindedness: n. auchha pan/kam zarfi/kotaah nazri/
ta˝g dili/ta˝g nazri/ta^assub

narrowness: n. fiSHaar/kotaahi/ta˝g dasti/ta˝gi/
űsrat/ziiq

nary: adv. kabhi nahii˝/ko'i bhi nahii˝/nahii˝

nasal: a. anfi/naak sey muta^alliq

nasalisation: n. maGHnuunah saazi

nasalise: v.t. naak sey ada karna

nasality: n. Huruuf e GHu˝nah

nasally: adv. gu˝guni aawaaz sey/naak mey˝ sey/naak sey

nascence: n. nau KHeyzi

nascent: a. nau zaa'edah/ubharta hu'a/upachta hu'a/
ugta hu'a/wujuud mey˝ aata hu'a

nastily: adv. aluudgi sey/bad tiinati sey/ga˝dey pan sey/
saKHti sey

nasty: a. aaluudah/bad bu daar/bad KHu/bad mizaaj/
bad zaa'eqah/bey huudah/foHSH/GHaliiz/
kamiinah/kaTkhana/KHaraab/maela/makruuh/
naa gawaar/najis/takliif deh

natal: a. paedaa'iShi/wilaadat sey muta^alliq

natality: n. SHaraH e paedaa'iSH/wataniyat

natant: a. baehta hu'a/taerta hu'a

natation: n. paeraaki/SHinawari/taeraaki/
taeraaki ka Ômal

nation: n. mulk/qaum

nation-wide: a. baen ul mulki

nationhood: n. qaumiyat

national: a. milli/qaumi

national bank: n. qaumi bae˝k

national exchequer: sar kaari KHaazaanah

National Guard: n. qaumi moHaafiz

national income: n. qaumi aamadani

national park: n. baaGH e milli(m.)

nationalisation: n. qaumi banaaney ka Ômal

nationalise: v.t. mulki banaana/qaumi yaanah/watnaana

nationalism: n. millat par wari/milliyat/qaum parasti/
qaumi jazbah aur tama˝naa'e˝

nationalist: n. millat parast(m.)/qaum parast(m.)/
qaumi jazbey sey sar SHaar(m.)/
watan parast(m.)

nationalistic: a. qaum parast aanah

nationality: n. qaumiyat(f.)/wataniyat(f.)

nationally: adv. qaumi taur par

native: a. bey takalluf/deysi/fitri/GHaer masnuu^i/
KHaalis/KHalqi/maeHl e paedaa'iSH/
maqaami/mutawattin/siidha saadah/taba^i

native: n. baa SHi˝dah/deysi/
maeHl e paedaa'iSH/mulki/maqaami

natively: adv. ba leHaaz e wilaadat/fitratan/tab^an

nativeness: n. deysi pan/maqaamiyat

nativism: n. maqaamiyat/nazriyah e KHalqiyat

nativity: n. paedaa'iSH/zaa'echah

nattily: adv. KHuSH lebaas aanah/KHuSH waz^aanah/
saliiqah ma˝di sey

nattiness: n. nafaasat pasa˝di/KHuSH numaa'i/
KHuSH saliiqgi/safaa'i/sajaawaT

natty: a. bana sa˝wra/KHuSH lebaas/KHuSH waza^/
saaf suthra/saliiqah ma˝d

natural: a. bey saaKHtah/bila takalluf/bila tasanno^/
fitri/fitrati/paedaa'iSHi/qudrati/taba^i

natural childbirth: n. qudrati waza^e Hamal

natural history: n. taariiKH e fitri/taariiKH taba^i/
taariiKH e maujuudaat

natural law: n. fitri qaanuun/qaanuun e qudrat

natural philosophy: n. ţlm e tabii^i/qudrati falsafah

natural resources: n. qudrati wasaa'el

natural science: n. tabii^i ţlm

natural selection: n. tabii^i i˝teKHaab

naturalisation: n. fitrat sey tabiiq/fitri banaaney ka Ômal/
watan giiri

naturalism: n. dahriyat/fitrat pasa˝di/fitratiyat/
Haqiiqat pasa˝di

naturalist: n. dahriyah/fitrat parast/maahir e maujuudaat/
taba^i űluum ka maahir

naturalistic: a. fitriyat pasa˝d aanah/tabii^i

naturally: adv. bey takalluf aanah/fitratan

naturalness: n. bar jastahgi/bey saaKHtahgi/bey takallufi/
ham waari/qudrati pan

nature: n. Ôalam(m.)/fitrat(f.)/kaa'enaat(f.)/kaefiyat(f.)/
kaun(f.)/KHaslat(f.)/KHu(f.)/kirdaar(m.)/
maaya(f.)/mizaaj(m.)/nau^iyat/par chhaawaa˝(m.)/
qism(f.)/qudrat(f.)/sariSHt(f.)/taba^(f.)/
tabii^at(f.)/waza^(f.)/zaat(f.)

naught: n. Ôdam/nafi/sifar

naught: a. hiich

naughty: a. bad atwaar/bey huudah/bura/fitnah/SHariir

naughtiness: n. bey huudgi/SHaraarat/SHoKHi

nausea: n. GHisyaan/Heqaarat/karaahat/maaliSH/
matli/ubkaa'i

nauseating: n. qaey aawar

nauseous: a. makruuh ya Heqaarat aameyz/qaey aawar

nautical: a. baeHri/jahaazi/mallaaHo˝ ka

naval: a. baeHri

nave: n. wast e kaliisa

nave: n. naaf e charKH/pahiyey ka wast

navel: n. naaf/naafah

navigable: a. qaabil e jahaaz raani

navigate: v.t. jahaaz raani karna

navigation: n. jahaaz raani

navigator: n. jahaaz raan/maahir e jahaaz raani

navy: n. baeHriyah/baeHri fauj

navy yard: n. baeHriyah godi

nay: adv. bey SHak/nah/nahii˝

nay: n. i˝kaar/manfi raa'ey/nafi/tardiid

neap: a. jazar

near: a. aaSHna/aas paas/baal baal bachna/
bey takalluf/bi/lag bhag/la˝goTiya/
nazdiik/paas/palley/peywastah/
qariib/qariin

near: v.t/i. nazdiik aana/paas aana/qariib aana/
qariib paho˝chna

nearby: a. bahot qariib/muttasil/paas/paRos mey˝

nearest: a. nazdiik tariin

nearly: adv. kuchh kuchh/qariiban/qariib qariib/
taqriiban

nearness: n. nazdiiki/paas paRos/qaraabat/qurb/qurbat/
taqarrub/yagaangat

nearsighted: a. kam nazar/qariib biin
siirat/tabii^at/waza^

neat: a. baa qaa^edah/chaabuk dast/KHaalis/
nafiis/saaf/saaf suthra/saliiqah ma˝d/
ujla(m.)/ujli(f.)/űmdah

neat: n. Dhor Da˝gar/maweySHi

neatly: adv. KHuSH asluubi sey/safaa'i sey/suthraa'i sey

neatness: a. KHuSH asluubi/kaari gari/
nafaasat/safaa'i/ujla pan/űmdahgi

nebbish: n. jhey˝pu/nikamma/phuuhaR

nebula: n. sadiim/saHaabiyah/sitaaro˝ ka jhurmaT

nebular: a. sadiimi

nebulous: a. abr numa/dhu˝dla/GHaer waazeH/mubham

necessary: a. dar kaar/laazim/laazmi/laazim o malzuum/
naa guziir/waajibi/zaruuri

necessarily: adv. laazman/zaruuri taur sey

necessariness: n. majbuuri

necessitate: v.t. majbuur kar deyna/zaruuri kar deyna

necessitous: a. GHariib/naa daar/moHtaaj

necessities: n. lawaazim/lawaazimaat/sar o saamaan/
zaruuriyaat

necessity: n. chaah/eHteyaaj/Haajat/laazmah/zaruurat

neck: n. gala/gar dan

neck: v.t. galey lagana

neck and neck: paehlu ba paehlu

necked: a. gar dan daar

necking: n. gardani/sar e sutuun

neckkerchief: n. guluba˝d

necklace: n. gulu ba˝d/haar/maala/tauq

neckline: n. qamiiz ka gala

necrology: n. ittelaa^e wafaat/fehrist e amwaat

necrophagous: a. laaSHah KHor/murdaar KHor/murdah KHor

necrophagy: n. laaSHah KHori/murdah KHori

necropolis: n. qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaa˝

necropsy: n. laaSH biini

nectar: n. aab e Hayaat/amrat/deotaa'o˝ ka maSHruub

nectarine: n. aaRu ki eyk qism/eyk taraH ka SHaftaalu

nectarous: a. ras bhara/SHahed bhara

nectary: n. ras daan

nee: a. bi˝t/paeda SHudah

need: v.i. chaah'iey/zaruurat ma˝d hona

need: n. chaah/eHteyaaj/Haajat/iqteza/zaruurat

needed: a. dar kaar

needful: a. zaruuri

needful: a. matluubah/zaruuri

needfully: adv. matluubah taur par/zaruuri

needfulness: n. talab/taqaaza/zaruurat

needle: n. kroSHia ki salaa'i/suu'a/suu'i(dim.)/sozan

needle's eye: n. naaka

needlelike: a. nok daar/suu'i ki taraH

needler: n. sozan kaar

needlepoint: n. suu'i sira

needless: a. bey kaar/fuzuul/GHaer zaruuri

needlessly: adv. bey faa'edah/bila zaruurat

needlessness: n. Ôdam e zaruurat/bey kaar pan/bey talbi

needlewoman: n. darzan/sozan kaar Ôurat

needlework: n. chikan/kaRhaa'i ka kaam/kaSHiidah kaari/
siina pirona/sozan kaari

needs: n. lawaazim(m.)/lawaazimaat(m.)

needs: adv. laazman/majbuuran

needy: a. faqiir/GHaraz ma˝d/Haajat ma˝d/miskiin/
moHtaaj/muflis/mustaHaq/naa daar/
zaruurat ma˝d

nefarious: a. bad/bad kirdaar/bad zaat/bey iimaan/
faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
i˝tehaa'i bad ma^aaSH/mazmuum

nefariously: adv. bad ma^aaSHi sey/bey iimaani sey

nefariousness: n. bad ma^aaSHi/bey iimaani/KHabaasat

negate: v.t. i˝kaar karna/ma˝suuKH karna/nafi karna

negator: n. i˝kaar karney waala/mu˝kir/naasiKH

negation: n. Ôdam/fuqdaan/i˝kaar/ma^duum/nafi/
salb/tardiid

negative: a. i˝kaari/mamnuu^/manfi/salbi/tardiidi

negative: n. manfi bayaan/manfi istelaaH/manfi jawaab/
manfi lafz/manfi tajwiiz

negatively: adv. manfi taur par/salbi taur par

negativeness: n. manfiyat/salbiyat

negativism: n. i˝kaar/kufr/manfiyat/salbiyat

negativist: n. mu˝kir/nafi pasa˝d

negativistic: n. mu˝kiraana/nafi pasa˝d aanah

neglect: v.t. chuukna/pas e puSHt Daalna/
GHaflat karna/naa kaafi tawajjoh deyna

neglect: n. Ôdam tawajjohi(f.)/bey dhyaani(f.)/
chuuk(f.)/bey iltefaati(f.)/
far o guzaaSHt(f.)/GHaflat(f.)/
sarf e nazar(f.)/taGHaaful(m.)/taeHqiir(f.)

neglected: a. faraamoSH

neglector: n. bey tawajjoh/GHaafil/qaasir

neglectful: a. bey parwaah/GHaafil/sahel a˝gaar

neglectfully: adv. GHaflat sey/sahel a˝gaari sey

neglectfullness: adv. bey parwaa'i/GHaflat SHo^aari/sahel a˝gaari

negligee: n. Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu lebaas

negligence: n. bey parwaa'i/chaSHm posHi/faro guzaaSHt/
GHaflat

negligent: a. bey parwaah/bey qaa'edah/GHaafil/
GHaer moHtaat

negligently: adv. bey parwaa'i sey/GHaflat sey/GHaer moHtaat

negligible: a. KHafiif/baraa'ey naam/
qaabil e nazar a˝daazi

negligibly: adv. KHafiif aanah

negotiable: a. guft o SHuniid key laa'eq/qaabil e i˝teqaal

negotiate: v.i. baat chiit sey sauda hona/leyn deyn hona/
tabaadlah'e KHayaal hona

negotiate: v.t. baat chiit karna/beychna/bhunaana/
guft o SHuniid karna/leyn deyn karna/
peySH aana/mu˝taqil karna

negotiation: n. guft o SHuniid/mazaakrah/mo^amalah

negotiator: n. darmiyaani SHaKHs/
guft o SHuniid karney waala

Negro: n. aswad/kaala/siyaah/za˝gi/za˝ji

neigh: v.i. ghoRey ki taraH hinhinaana

neigh: n. ghoRey ki hinhinaahaT

neighbour: n. agla/ham saayah/paRosi/paas ka

neighbourhood: n. aas paas/gird o nawaaH/paas paRos/
paRos/qurb/qurb o jawaar

neighbouring: a. baraabar kaa/paRos kaa

neither: a/pron. nah yeh nah woh

nemesis: n. jaza/makaafaat e Ômal/naa qaabil e SHikast
Hariif/paa daaSH e Ômal

Neo-classical: a. nau klaasiiki

Neolithic: n. nau Hajri/patthar key zamaaney ka aadmi

neologism: n. nau alfaaz saazi/na'ey Ôqaa'ed/
naya ţlm e kalaam

neonatal: a. nau mauluudi

neonate: n. nau mauluud

neo-orthodox: a. nau raasiKH ul e^teqaad

neo-orthodoxy: n. nau raasiKH ul e^teqaadi

neophyte: n. anaaRi/mubtadi/nau aamoz/nau mazhab/
nau waarid

neophytic: a. nau muriid/nau waarid

neoplasm: n. gilTi/rasoli/sal^ah

neoplastic: a. sala^i

nephew: n. bhaa˝ja/bhatiija/biraadar zaadah

nepotism: n. aqraba nawaazi/aqraba par wari/
KHaweySH par wari/ku˝bah par wari

nepotistic: a. aqraba par war aanah

nereid: n. samu˝dari deywi

nervation: n. rag ba˝di/rag daari

nerve: n. Ôsb/nas/rag

nerve: n. DhiTaa'i/ghama˝D

nerve cell: n. Ôsbi KHaliyah

nerve centre: n. markaz e a^saab

nerve fibre: n. Ôsbi reSHah

nerveless: a. bey a^saab/bey His/kam zor/naHiif/
pur sukuun

nervous: a. Ôsbi/bey chaen/chiR chiRaaya/GHabraaya hu'a/
Hawaas baaKHtah/kaSHiidah/muzabzab/
za^iif ul qalb

nervous breakdown: n. a^saabi kam zori/KHalal e a^saab

nervous system: n. a^saabi nizaam

nervousness: n. ghabraahaT

nervy: a. pareySHaan/mutazalzal/muztarib

nescience: n. fuqdaan e ţlm

nesh: a. mulaa'em/narm

ness: n. raas

nest: n. aaSHiyaanah/baseyra/gho˝sla/naSHeyman

nesting: v.t. darjah ba˝di karna/gho˝sla banaana

nester: n. baseyra karney waala/aaSHiyaan naSHiin

nestle: v.i. paas paas leyT kar aaraam deh hona

nestle: v.t. ghar banaana/panaah leyna

net: a. KHaalis

net: v.t. GHeyrna/jaal mey˝ phaa˝sna

net: n. daam(m.)/daa'o(m.)/dhoka(m.)/fareyb(m.)/
jaal(m.)/jaali(f.)/pha˝da(m.)/uljhan(f.)

net income: n. KHaalis aamadani

net national product: n. KHaalis qaumi paeda waar

net profit: n. KHaalis nafa^

nether: a. naSHeybi/nichla

netherworld: n. Ôalam e aaKHirat/aqliim e ibliis/
dozaKH/jaha˝num

netting: n. daam saazi/jaali ka TukRa

nettle: v.t. chheyRna/iSHte^aal dilaana/ta˝g karna

nettle: n. bichhwa ghaas/gaznah/qaraaz

nettlesome: a. baa aasaani chiRh jaaney waala/
pareySHaan kun/tunuk mizaaj

network: n. dhaago˝, taaro˝, doriyo˝ ka taana baana/
jaal/KHutuut

neural: a. a^saabi/Ôsbi/zaehri

neuralgia: n. dard e a^saab

neuralgic: a. a^saabi dard sey muta^alliq

neural tube: n. Ôsbi nali

neurasthenia: n. zo^f e a^saab

neurologist: n. Ôsbiyaat daan/maahir ul a^saab

neurology: n. Ôsbiyaat/ţlm ul a^saab

neurotic: n. a^saabi mariiz

neurotic: a. Ôsbi marz sey mutaa'ssir

neuter: n. bey ji˝s/ji˝sey muSHtarak/muKHa˝nas

neutral: a. GHaer jaanib daar/ta^diili

neutrality: n. GHaer jaanib daari/GHaer waabastahgi

neutralism: n. bey tarfi/GHaer jaanib daari

neutralise: v.t. GHaer jaanib daar banaana/ta^diil karna

neutralisation: n. GHaer jaanib daar kaari/ta^diil gari

neutraliser: n. bey asar kar deyney waala/ta^diil gar

nÚvÚ: n. 'glacier' par paRi hu'i barf

never: adv. hargiz nahii˝/kabhi nahii˝/qat^an nahii˝

nevermore: adv. aaya˝dah kabhi nahii˝/phir kabhi nahii˝

never-never land: n. eyk KHayaali jagah/
jis SHaey ka wujuud naa mumkin ho

nevertheless: adv. amma/baa wujuud/taa ham/phir bhi

new: a. Haadis(m.)/Haaliyah(f.)/jadiid(f.)/
kora(m.)/(f.)/nau(m.)/naya(m.)/naweyla(m.)/
naweyli(f.)/taazah(m.)/taazi(f.)

newbie: a. kachcha/mubtadi/naya naya

newish: a. jadiid a˝daaz ka/na'ey tarz par

newness: n. iijaad/iKHtiraa^/jiddat/naya pan/taazgi

new blood: naya KHuun

new-born: nau mauluud/nau zaa'edah

newbie: n. anaaRi/kora

newcomer: n. nau waarid/naya naya aaney waala

newel: n. matki/sutuun e ziinah

newfangled: a. achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq/
nau saaKHtah/nau taraaSHiidah

new fashioned: a. Haal hi mey˝ murawwaj

newly: adv. abhi abhi/Haal hi mey˝/nau/taazah taazah

newly arrived: a. nau waarid

newlywed: a. nau byaahta SHaKHs

new moon: n. helaal/maah e nau/naya chaa˝d

news: n. aKHbaar ya naSHriyah/baat/ittelaa^/
KHabrey˝/paeGHaam

news agency: n. KHabar rasaa˝ idaarah

newsboy: n. aKHbaar faroSH/paho˝chaata ho/
woh laRka jo aKHbaar beychta ya

newsbreak: n. ko'i qaabil e KHabar Haadisah, maajra,
saaneHah, waaqe^ah

newscast: n. KHabar naamah/naSHr e aKHbaar

newscaster: n. KHabrey˝ naSHar karney waala/
naaSHir e aKHbaar

news conference: n. aKHbaari ijlaas

newsgirl: n. KHabrey˝ suaaney waali

newsletter: n. KHabar naamah/parchah(f.)/ittelaa^ naamah

newsman: n. aKHbaar faroSH/KHabar nigaar/
naamah nigaar/saHaafi

newsmonger: n. bey sar o paa baatey˝ karney waala/
gap baaz/gappi/GHappi/lapaRiya

newspaper: n. aKHbaar/jariidah/parchah/roz naamah

newspaperman: n. aKHbaari naamah nigaar/aKHbaari numaa'i˝dah

newspaper writer: n. aKHbaar naweys

newspeak: n. na'i boli(f.)

newsprint: n. aKHbaari kaaGHaz/chhapaa'i ka sasta kaaGHaz

newsreel: n. taswiiri KHabar naamah

news stall: n. aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

news stand: n. aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa

newsworthy: a. ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar/
qaabil e KHabar

New Testament: n. Ôehd naamah'e jadiid/i˝jiil

new year: n. saal e nau/naya saal

New Year's Day: n. nau roz/na'ey saal ka paehla din

next: a. aas paas/agla/aaya˝dah/bara bar/duusra/
maa ba^d/muttasil/mila hu'a/nazdiik/
niichey waala/uupar waala/parla/
peywastah/qariib tariin

next of kin: n. KHuuni riSHtey daar/waaris
qariib tariin riSHtey daar

next-door: a. mulHiq/ham saayah

next to: prep. fauri maa ba^d aaney waala/mulHiq

nexus: n. ŕlaaqah/ba˝dhan/kaRi/lagaa'o/
marbuut silsilah/rabitah/ta^alluq/waastah

nib: n. Da˝k/daraa˝ti ka phal/ko'i nok daar sira/
nok/pari˝dey ki cho˝ch/patti/
qalam ki nok/qat

nibble: v.t. kaa˝Tna/khuTakna/kutarna/kutar key khaana

nibs: n. KHud biin/maGHruur/taHakkum pasa˝d

nice: a. daqiiq/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/
laziiz/mehrbaan/mo^azziz/SHaa'estah/űmdah

nicely: adv. nafaasat sey/űmdahgi sey

niceness: n. baariiki/baariik biini/KHuubi/
muu SHigaafi/nafaasat/nazaakat/
nuktah daani/suthraa'i

nicety: n. baariiki/latiif imteyaaz/nazaakat/
naazuk farq

niche: n. aalah/jharoka/jof/kamaan chah/KHala/
kona/maqaam/martabah/taaq chah

nick: v.t. churaana/daa˝ta banaana/gi˝na/SHumaar karna

nick: n. Ôen mauqa^h/Ôen waqt/daa˝ta/dan daanah/
gi˝ti/qa^r/SHumaar

(in the)nick of time: Ôen waqt par

nicker: n. dan daanah ya niSHaan banaaney waala/
luTeyra/uchakka/uThaa'i giira

nicker: n. ha˝si/qaehqahah

nickname: v.t. laqab deyna/naam dharna

nickname: n. laaD pyaar ka naam/laqab/űrf

nicotine: n. tambaaku ka zaehr

nidify: v.i. gho˝sla banaana

nidus: n. baezah gaah/gho˝sla/markaz/
namu gaah/naSHeyman

niece: n. bhaa˝ji/bhatiiji

niello: n. siyaah miina kaari

niellist: n. siyaah qalam kaar

nifty: a. baa˝ka/chalta purzah/
kaa'iyaa˝/khara/phurtiila

niggard: n. baKHiil/kamiinah/ka˝juus/laal chi

niggardliness: n. buKHl/ka˝juusi/ka˝juus pan

niggardly: adv. baKHiil/KHasiis/laal chi

niggle: v.i. baal ki khaal nikaalna

niggling: n. fuzuul kaam meyn waqt zaae^ karna/
muztarib ho kar chalna

Nigella: n. kara'el/kalo˝ji

nigh: a/adv. nazdiik/qariib

night: n. lael/raat/SHab

night assault: n. SHab KHuun

night blindness: n. SHab kori/rato˝dha

night blind: a. raat ko nah deykh sakney waala/SHab kor

night cap: n. mae'y SHabiinah/SHab KHwaabi ki Topi

night clothes: n. SHab KHwaabi ka lebaas

night club: n. SHabiinah 'club'

night dress: n. SHabiinah lebaas

night gown: n. jaamah'e SHab

night's lodging: n. baseyra

night owl: n. SHab bey daar

night shirt: n. SHabiinah qamiiz

night soil: n. fuzlah/GHalaazat

night time: n. ha˝gaam SHab/raat

night walker: n. SHab gard/SHab rau

nightfall: n. aaGHaaz e SHab/aaGHaaz din ka eKHtetaam/
raat ki aamad/SHaam

nighthawk: n. paSHSHah KHwaar/zaliim

nightingale: n. Ô˝daliib/bulbul/hazaar daastaan

nightlong: a. raat bhar/SHab bhar

nightly: a. SHabaanah

nightmare: n. Daraa'ona KHwaab/kaabuus

nightmarish: a. bhayaanak/daehSHat a˝geyz/haul naak/
kaabuusi

nigrescence: n. kaala pan/siyaahi

nihil: n. Ôdam

nihilism: n. Ôdmiyat/fanaaiyat/i˝kaar e kul

nihilistic: a. Ôdmi/fanaa'i/laa wujuudiyati

Nike: n. jiit ki deywi

nil: n. naa daarad/nahii˝/sifar

nill: v.t. i˝kaar karna

nimble: a. chaabuk dast/chaalaak/chust/KHafiif/phurtiila/
subuk/teyz zehen

nimbleness: n. lap jhap/phurti/subuk raftaari/teyzi

nimbus: n. haalah

nimiety: n. afraat(f.)/kasrat(f.)/tajaawuz(m.)/
zeyaadti(f.)

nincompoop: n. bey waquuf/buddhu/gaa'odi/koRh maGHz

nine: a. nau

ninefold: a. nau guna

ninth: a. nawaa˝

nip: v.t. chhiin leyna/chuTki leyna/jhapaT leyna/
masosna

nip: n. chuski/ghuu˝T/jura^h

nipper: n. daspana/chimTi/sa˝si

nipping: a. chubbhti hu'i/saKHt/teyz

nipple: n. chusni/gaat/sar e pistaan

nit: n. juu˝/juu˝ ka a˝Da/liikh

nit-picking: nuktah chiini karna/SHadiid ta˝qiid karna

nitre: n. SHorah

nitwit: a. aeHmaq/buddhu/koRh maGHz

nival: a. barfaani

nix: n. hiich/nahii˝

no: adv. la(pref.)/mat/naa/nahii˝

no: a. i˝kaar/mat/naa/nahii˝

nob: n. maal daar/saaHab e asar/saaHab e imteyaaz

nobble: v.t. bey iimaani kar key jiitna/dhoka deyna

nobby: a. auwwal darjey ka/KHuSH poSH/SHaa'estah/
teyz tarraar

nobility: n. amiiri/a^la aKHlaaq/Ôali KHaan daani/
buzurgi/faKHr/najaabat/nawaabi/SHaraafat/
tabqah'e umra

noble: a. a^la martaba/buzurg/Hasan/KHaas/maSHhuur/
naami giraami/najiib/SHariif/űmdah

nobleman: n. amiir/amiir zaadah

nobleness: n. Ôali zarfi/Ôzmat/baRaa'i/
karaamat/SHariif un nafsi

nobles: n. SHurafa

noblesse: n. a^la darjah key log/aSHraaf

noblesse oblige: n. Ôali zarfi ka rawaiyah eKHteyaar
karney ka farz

noblewoman: n. Ôali martabah Ôurat

nobly: adv. Ôali zarfi sey/SHaraafat sey

nobody: pron. kam Haesiyat/ko'i nahii˝

nocent: a. aziiyat rasaan/muzir/zarar rasaa˝

nock: n. daa˝ta/sufaar

nocturnal: a. SHabaanah/SHabiinah

nocturnally: adv. raat ko/SHabaanah taur par

nocuous: a. muKHrib e aKHlaaq/muzir

nod: v.i. nii˝d key jhokey leyna/qubuul karna/
sar hilaana

nod: v.t. jhukaana

nod: n. iima(f.)/qubuuliyat(f.)/tasdiiq(f.)

noddle: n. cha˝diya/guddi/khopRi/mu˝Diya/qafa

node: n. du˝bal/gaa˝Th/ghu˝Di/gilTi/girah/
gumRi/raas/suujan/ubhaar/űqdah/warm

nodal: a. gaThiila/girah daar/
girah ya gilTi sey muta^alliq

nodality: n. girah daari

nodose: a. girah daar/gilTi daar/gaThiila

nodosity: n. gaa˝Th/girah daari

nodule: n. Dala/chhoTi si girah/ka˝kar/űqdah

nodular: a. girah daar/ka˝kriili

nodus: n. mas'alah/peychiidah nuktah/űqdah

noetic: a. Ôqli/ma^quul/zehni

nog: n. chobi khuu˝Ti/ii˝T/meyKH

noggin: n. chhoTa pyaalah/i˝saani khopRi

nogging: n. dhajji bharaa'i/daraz bharaa'i

nohow: adv. qata^i nahii˝

noil: n. uun ka reSHah/phursRa

noise: n. bey ha˝gam aawaaz(f.)/chapqaliSH(f.)/dhuum/
hullaR/paKH/pukaar(f.)/uu˝chi aawaaz(f.)/
SHor(f.)/SHor SHaraaba

noiseful: a. baa aawaaz

noiseless: a. bey aahaT/bey aawaaz/KHaa moSH

noiselessly: adv. KHaa moSHi sey

noiselessness: n. bey aawaazi/KHaa moSHi

noisemaker: n. SHor machaaney waala

noisome: a. bad bu daar/muzir/muzir e seHat/nuqsaan deh

noisomely: adv. naa gawaari sey

noisomeness: n. ghin/karaahat/mazarrat rasaani/naa gawaari

noisy: a. bahot SHor machaaney waala/kalley daraaz/
pur SHor

noisily: adv. SHor GHoGHa key saath/SHor macha kar

nomad: n. aawaarah gard/baddu/ba˝jaarah/
KHaanah badoSH

nomadic: n. baddu/KHaanah badoSH

nomadism: n. KHaanah badoSHi/saeHra nawardi

no man's land: n. GHaer aabaad zamiin/mutanaaza^ ŕlaaqah

nom-de-guerre: n. farzi naam/ja˝gi naam

nom-de-plume: n. taKHallus

nomenclator: n. naam deyney waala/tasmiyah kaar

nomenclature: n. ism ba˝di/naamo˝ ki fehrist/
nizaam e tasmiyah

nominal: a. aaTey mey˝ namak/baraa'ey naam/farzi/
sirf naam ko

nominally: adv. baraa'ey naam/maeHz naam key li'ey

nominal price: n. mafruuzah qiimat

nominal wages: n. zaahiri ujrat

nominate: v.t. naam zad karna

nomination: n. naam zadgi/naam zadgi ka Ômal

nominator: n. naam zad karney waala/naam zad kuna˝dah

nominative: a. faa^el/naam zadah

nominee: n. mu˝taKHab SHudah/musammi/naam zadah SHaKHs

nomism: n. SHara^/SHarii^at

nomistic: a. SHara^i

nomocracy: n. qaanuuni Hukuumat

nomography: n. tarsiim nigaari

nomology: n. qaanuuni yaat/űmuumi yaat

nomologist: n. qaanuuni yaat ka maahir

nomothetic: a. kulli yaati/qaanuun saaz/SHaare^

non: pref. GHaer/naa

non-ability: n. naa qaabliyat

non-absorbent: a. GHaer jaazib

non-acceptance: n. Ôdam e qubuuliyat

non-adhesive: a. naa chipakney waala

non-administrative: a. GHaer i˝tezaami

non-aggression: n. Ôdam e jaarHiyat

non-alcoholic: a. GHaer alkoHoli

non-appearance: n. Ôdam e maujuudgi/GHaer Haaziri

non-attendance: n. GHaer Haaziri

non-attention: n. bey chau kasi/bey KHayaali/GHaer inhemaaki

non-believer: n. kaafir/mulHid/mu˝kir

non-belligerent: n. GHaer mutHarrib

non-combatant: a. GHaer laRaaka/GHaer muHaarib

non-combustible: a. GHaer aatiSH giir/jo jaldi aag naa pakRey

non-communicable: a. GHaer muta^addi/naa qaabil e ablaaGH/
naa qaabil e tarsiil

non-compliance: n. Ôdam ta^miil/naa farmaani/sar taabi

non-compliant: a. naa farmaan

non-compromising: a.ghaer musalehaannah

non-conductor: n. GHaer muwassil

non-contagious: a. GHaer muta^addi

non-cooperation: n. Ôdam e iSHtiraak/Ôdam e ta^aawun

non-cooperative: a. naa musaa^id

non-corrosive: a. GHaer akkaal

non-deductible: a. naa qaabil e tafriiq

non-delivery: n. Ôdam e Hawaalgi/Ôdam e taqsiim

non-destructive: a. GHaer taKHriibi

non-distinctive: a. GHaer mumaiyyaz

non-effective: a. GHaer mua'ssir/naa kaarah

non-efficient: a. naa aehl/naa kaar guzaar

non-elect: a. GHaer mu˝taKHab

non-electric: n. jis mey˝ sey bijli nah guzar sakey

non-execution: n. Ôdam ta^miil

non-existence: n. Ôdam/Ôdam e wujuud/neysti

non-existent: a. GHaer maujuud

non-fattening: a. jo moTa nah karey

non-ferrous: a. GHaer aahani

non-fiction: n. GHaer afsaanwi

non-flammable: a. aasaani sey nah jalney waala

non-inductive: a. GHaer amaali

non-inflammable: a. GHaer aatiSH giir/jo jal nah sakey

non-intervention: n. Ôdam e mudaaKHilat

non-intoxicant: n. jo naSHah nah dey sakey

non-linear: a. GHaer KHatti/GHaer qataari

non-metal: n. GHaer dhaat

non-metallic: a. GHaer dhaati

non-objective: a. GHaer tarsiimi/tajriidi

non-observance: a. nazar a˝daazi

non-partisan: n. GHaer waa bastah/waaqfiyat

non-partisanship: n. GHaer taraf daari/GHaer waa bastahgi

non-payment: n. Ôsam adaa'egi

non-permanent: a. kachcha/waqti

non-presence: n. Ôdam maujuudgi

non-productive: a. GHaer paeda waari

non-productivity: n. Ôdam e paeda waariyat

non-profit: a. bila munaafa^/KHaeraati

non-proliferation: n. Ôdam e tausii^

non-removable: a. jisey haTaaya ya miTaaya nah ja sakey/
naa qaabil e safaa'i

non-renewable: a. naa qaabil e tajdiid

non-representational: a. GHaer ma^ruuzi/GHaer numaa'i˝dah/tajriidi

non-residency: n. GHaer aqaamat paziiri

non-resident: n. GHaer aqaamat paziir

non-residential: a. GHaer aqaamati/GHaer sukuunati

non-resistance: n. Ôdam e mumaane^at/Ôdam e muzaaHimat

non-resistant: a. GHaer maane^/GHaer muzaaHim

non-restrictive: a. aazaad/bey rok Tok/GHaer muqaiyyad

non-returnable: a. naa qaabil e waapsi

non-rigid: a. GHaer ustuwaar/jo saKHt nah ho

non-scheduled: a. GHaer fehristi/GHaer jidauli

non-segregated: a. madGHam/muttasil/saalim

non-service: n. Ôdam ta^miil

non-skid: a. jo nah phisal sakey

non-smoker: n. GHaer tambaaku noSH

non-smoking: n. jahaa˝ Tambaaku noSHi ki ejaazat nah ho

non-standard: a. GHaer me^yaari/GHaer musallam

non-statutory: a. GHaer aa'ini

non-stop: a. bila rukey/GHaer mowaqqif

non-suit: n. da^wah jisey rok diya jaa'ey/
da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey

non-taxable: a. naa qaabil e maeHsuul/mustasna az maeHsuul

non-transferable: a. GHaer ma˝quulah/naa qaabil e i˝teqaal

non-verbal: a. GHaer lafzi

non-violence: n. Ôdam e taSHaddud

non-violent: a. GHaer mutaSHaddid

non-volatile: a. GHaer buKHaaraati/GHaer mutabaddil

non-white: a/n. GHaer safeyd faam

nonabrasive: a. naa KHaraSHi˝dah

nonadjacent: a. GHaer mulHiq

nonage: n. Ôdam e buluuGHat/baalak pan/kam sini/
laRak pan/naa baaliGHi

nonagenarian: n. nawwey saalah

nonagesimal: a. nau waa˝

nonce: n. maujuud mauqa^h/waqti taur par

nonchalance: n. bey GHarzi/bey parwaahi/laa ta^alluqi

nonchalant: a. bey GHaraz/bey parwaah/chup chaap/
laa ta^alluq

nonchalantly: adv. bey parwaa'i sey/Tha˝Dey dil sey

noncommittal: a. bey wa^dah/GHaer waa bastah/naa paa ba˝d

noncommittally: adv. GHaer waa bastah taur par

nonconforming: n. bey paerawi

nonconformist: n. GHaer muqallid

nonconformity: n. Ôdam e ittefaaq/Ôdam e mutaabiqat

nondependibility: a. GHaer qaabil e e^temaadiyat

nondescript: a/n. aadha tiitar aadha baTeyr/anokha/niraala

nonego: n. GHaer ana

nonentity: n. Ôdam/Ôdam e wujuud/GHaer Haqiiqi/
GHaer maujuud/hiich/naa paed/niisti

nonessential: a. GHaer zaruuri

nonfeasance: n. tark e fe^l

nonfulfilment: n. GHaer takmiili/naa adaa'egi

nonhereditary: a. GHaer mauruusi/GHaer wiraasati

nonpareil: n. bey naziir

nonplus: v.t. baukhla deyna/buri taraH gaR baRaana

nonplus: n. Haeraani/Haerat zadgi/tazabzub

nonreligious: a. bey diini/GHaer mazhabi

nonsense: n. aa'e˝ baa'e˝/anaap SHanaap/allam GHallam/
bakwaas(f.)/KHuraafaat(f.)/laGHwiyat(f.)/
majzuub ki baR(f.)/mohmal(f.)/mohmalaat(f.)/
waahi(m.)/zaTal(f.)

nonsensical: a. bey huudah/laGHw/mohmal/waahi

nonuser: n. Haq ya maraa^aat ka Ôdam e iste^maal

nonviable: a. GHaer saabit/naa qaabil e Hayaat

none: pron. ko'i nahii˝/kuchh nahii˝

nonetheless: adv. amma/phir bhi/taa ham

noodle: n. a˝Dey miley bey KHamiir aaTey ki sewaiyaa˝

noodle: n. gaa'odi

nook: n. alag thalag/goSHah/kona/ta˝g jagah

noon: n. do paehr

noonday: n. do paehr ka waqt/kisi ka zamaanah'e űruuj

noontide: n. do paehr ka waqt

no-one: n./pron. ko'i nahii˝

noose: n. Halqah/pha˝da/phaa˝si/sarak pha˝da

nope! adv. la/nah/nahii˝

noria: n. dulaab/iiraani charKHi/naa^uur/raheT

nor: conj. nah/nah to

norm: n. me^yaar/misaali qaa^edah/saa˝cha

normal: a. ausat/baa qaa^edah/fitri/Hasb e ma^muul/
ma^muuli/űmuudi/zi SHo^uur

normal: n. Ôam/me^yaar/tanaasub/űmuud

normalcy: n. baa qaa^edgi/ma^muul

normalisation: n. ma^muul par laaney ka Ômal

normalise: v.t. ma^muul par laana

normality: n. baa qaa^edgi/ma^muuliyat/taba^i Haalat

normally: adv. Ôam taur par/Hasb e qaa^edah/ma^muulan/
tab^an/űmuuman

normative: a. me^yaari/me^yaar ba˝di sey muta^alliq

normatively: adv. Ôam taur par/baa qaa^edgi sey/
Hasb e me^yaar

north: adv. SHimaal ki jaanib

north: n. SHimaal

north: a. SHimaali

northbound: a. SHimaal ki samt rawaa˝

northeasterner:n. SHimaal maSHriqi ŕlaaqey ka baasi
ya baa SHi˝dah

norther: n. baad e SHimaal/SHimaali hawa

northerly: a. SHimaali/SHimaal sey muta^alliq

northern: n. SHimaali/SHimaal ka/SHimaal mey˝ waaqe^

northernmost: a. i˝tehaa'i SHimaali

northerner: n. SHimaali baa SHi˝dey

Northern Hemisphere: n. (nisf) kurrah'e SHimaali

northern lights: n. anwaar e SHimaali/SHimaali qutub roSHni

northing: n. Ôrz e SHimaali/SHimaaliyah

northland: n. SHimaali ŕlaaqah

northlander: n. SHimaal ŕlaaqey ka baasi ya baa SHi˝dah

North pole: n. qutub e SHimaali

North Star: n. qutub taara/qutbi sitaarah

northward: adv. jaanib e SHimaal/SHimaal ki taraf

nose: v.t. naak ragaRna/naak sey chhuuna/
suu˝ghna/suRakna

nose: v.i. baRhna/jhaa˝kna ya daKHl deyna/
suu˝ghna ya suRakna

nose: n. naak/nathney

nose-bleed: n. naksiir

nose-dive: n. naak key bal Dubki/sar key bal GHotah

nose-flute: n. naak sey bajaaney waali baa˝sri

nose-led: a. achchhi taraH sey bey waquuf banaaya hu'a

nose-nippers: n. naak key baal nochney ki chimTi

nose-piece: n. anfiyah/To˝Ti

noser: KHuuni naak/naak pey ghuu˝sa/
saKHt dhut kaar

nose-rag: n. ruu maal

nose-ring: n. nath

(by a)nose: thoRey farq sey/thoRi kasar sey

(count)noses: kisi garoh ya majma^ mey˝
aadmiyo˝ ka SHumaar

(follow one's)nose: naak ki siidh mey˝

(lead by the)nose: haath mey˝ baag hona/
kisi ko ullu bana kar jo chaahey kara leyna/
naak pakaR kar chalaana/
qaabu mey˝ rakhna/taabe^ rakhna

(look down one's)nose at: kisi ko Heqaarat sey deykhna

(pay through the)nose: bahot bhaari qiimat deyna

(under one's)nose: zeyr e nazar hona

nosebag: n. ghoRo˝ ki khaaney ki thaeli(f.)/tobRa(m.)

noseband: n. mohri/naak paTTa

nosegay: n. chhoTa sa gul dastah/phuulo˝ ka guchchha

noseless: n. bey naak/nakTa

nosocomial: a. haspataal sey muta^alliq

nosography: n. biimaari ki tauziiH

nosology: n. amraaz ki baa qaa^edah darjah ba˝di

nosophobia: n. biimaar ho jaaney sey az Had daehSHat

nostalgia: n. maazi parasti/yaad e aiyyaam

nostology: n. saThyaaney pan ka mutaale^ah

nostril: n. nathna

nostrum: n. ataa'i dawa/laTka/ToTka

nosy: a. khoji/mutajassis/raaz ju/
taak jhaa˝k karney waala

nosiness: n. khoji pan/raaz juu'i/tajassus

not: adv. mat/naa/nahii˝/qata^i nahii˝

not ill: a. haTTa kaTTa

notable: a. GHaer ma^muuli/maSHhuur o ma^ruuf/mumtaaz

notable: n. mumtaaz chiiz ya SHaKHs/qaabil e yaad gaar

notability: n. imteyaaz/numaayaa˝ chiiz ya SHaKHs/
qaabil e diid chiiz

notably: adv. KHaas taur par/naam wari sey/
yaad gaari key taur par

notandum: n. jis chiiz ka KHaas taur par nazar
rakkhi jaa'ey

notarial: a. tasdiiqi

notary: n. Half uThaaney ya tasdiiq karney waala

notation: n. iSHaaraat/tariiq e kitaabat

notch: v.t. da˝daaney banaana/niSHaan godna/
SHumaar karna

notch: n. daa˝ta/da˝daanah/kaTaa'o/kaT khana/SHigaaf

notched: a. daa˝tey daar/da˝daaney daar/khurdura/
niSHaan zadah

notchel: n. ittelaa^ naamah jis mey˝ kisi duusrey ka
udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey

note: v.t. raqam karna/taeHriir mey˝ laana/
tawajjoh ya iltefaat karna

note: n. KHat/kaefiyat naamah/muKHtasar taeHriir/
saara˝g/sur/yaad daaSHt

notebook: n. bayaaz/daftar/yaad daaSHt

noted: a. ma^ruuf/maSH huur/naam war

noteless: a. bey qadar/GHaer mausiiqi yaanah/
naa qaabil e leHaaz

notepad: n. daftar

notepaper: n. KHat o kitaabat ka kaaGHaz(m.)

noter: n. mutawajjah(m.)

noteworthiness: n. qaabil e tawajjoh honey ki Haalat

noteworthy: a. numaayaa˝/qaabil e GHaur/qaabil e tawajjoh/
maSHhuur

nothing: n. Ôdam/adna/Haqiir/hiich/kuchh nahii˝/
naa chiiz

nothing doing: qat^an hiich

nothingness: n. Ôdam/bey wuq^ati/fana/KHaali pan

(next to)nothing: baraa'ey naam

notice: v.t. aagaah hona/muSHaahidah karna/
tazkirah karna

notice: n. aagaahi/Hukm/ittelaa^ naamah/KHabar/
qabl az waqt ittelaa^/taeHriiri e^laan/
ta˝biih

noticeable: a. numaayaa˝/qaabil e tawajjoh

noticeably: adv. numaayaa˝ taur par

notification: n. e^laan/e^laan naamah/iSHtehaar/
taeHriiri ittelaa^

notify: v.t. e^laan karna/izhaar karna/muSHtahir karna/
taeHriiri ya zabaani taur par
muttala^ karna

notifier: n. ittelaa^ deyney waala/muSHtahir

notion: n. Ôam tasawwur/Ôqiidah/fikr/KHayaal/nuqta'eh nazar/
raa'ey

notional: a. KHayaali/nazri/tajriidi/taKHmiini

notionality: n. taKHaiyul parasti/tasawwuriyat/
waehm parasti

notionally: adv. nazri taur par/
waehm parast aanah a˝daaz mey˝

notorious: a. a˝guSHt numa/bad naam/naami/faaSH

notoriously: adv. bad naami sey/e^laaniyah

notoriousness: n. bad naami

notoriety: n. bad naami/Da˝ka/taSHhiir

notwithstanding: prep. baa wujuud/baa wujuud yekeh

notwithstanding: conj. baa wujuud yeh key

notwithstanding: adv. Haalaa˝ keh/phir/taa ham

noumenon: n. naa ma^luum ya naa qaabil e idraak SHaey/
Haqiiqat e SHaey

noumenal: a. Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq

noun: n. Ômal/chiiz/Haalat/ism/jagah/naam

nourish: v.t. aaraam deyna/faroGH deyna/
GHiza baham paho˝chaana/
Hausalah afzaa'i karna/
khila pila kar baRa karna/
paalna/paalna posna/par wariSH karna/
sahaara deyna

nourishable: a. qaabil e par wariSH

nourisher: n. paalan haar/par wariSH karney waala/
quuwat deyney waala

nourishing: a. muqawwi/quuwat baKHSH

nourishing: n. par wariSH

nourishment: n. GHizaa'iyat/GHiza/muqawwi/par wariSH

nous: n. dimaaGH/idraak/firaasat

nouveau riche: n. nau daulatiya

nova: n. najm e jadiid/nau taara/naya taara/
naya sitaarah/
sitaarah jo dhamaakey key saath
yaka yak bhaRak jaa'ey

novation: n. saabiqah zimmah daari key bajaa'ey
na'i zimmah daari/tajdiid

novel: a. anokha/GHaer ma^muuli/jadiid/naadir/
naya/niraala

novel: n. tawiil afsaanwi nasr

novelist: n. naawil naweys/naawil nigaar

novella: n. nasr mey˝ eyk muKHtasar bayaaniyah

novelty: n. anokha kirdaar/bid^at/ibdaa^/GHaraabat/
iKHtiraa^/jiddat/naya pan/nudrat

novice: n. mubtadi/naa tajurbah kaar/nau aamoz/
nau muriid/nau waarid

novitiate: n. nau ummiid waari

now: adv. aaj kal/ab/eyk dam/fauran/fil Haal

now: n. maujuudah Haalat/maujuudah waqt/
zamaanah'e Haal

(just)now: adv. abhi

now and again: baar baar

now and then: abhi kabhi

now of late: abhi pichhley dino˝ sey

now that: ab jab keh/chuu˝keh

nowadays: adv. aaj kal/in dino˝

noway/noways: hargiz nahii˝/qat^an nahii˝

nowhere/nowheres: adv. kahii˝ nahii˝/kahii˝ bhi nahii˝

nowhere near: adv. duur duur tak nahii˝

nowhither: adv. kahii˝ ko'i bhi nahii˝

nowise: adv. hargiz nahii˝/kisi taraH nahii˝/
qat^an nahii˝

noxious: a. faasid/mohlik/muzir/
seHat key li'ey nuqsaan deh

noxiously: adv. faasid aanah/muKHrib aanah/muzir taur par

noxiousness: n. naaqis pan/taKHriib/zarar rasaani

noyade: n. Dubo kar halaak karney ka Ômal/GHarq aabi

nozzle: n. naak/mu˝h/thuuthni/To˝Ti

nth: a. bey Had/ba^iid tariin/parley sirey ki

nuance: n. kisi ra˝g ka duusrey ra˝g sey latiif sa farq

nub: n. suuli

nub: v.t. suuli par chaRhaana

nub: n. nuktah/nichoR

nubbin: n. batya(f.)

nubecula: n. abr aaluudgi/badli

nubile: a. pur jog/qaabil e azdawaaj/SHaadi key laa'eq

nubility: n. buluuGHat/SHaadi/uThaan

nubilous: a. abr aaluud/GHubaar aaluud/mubham

nucha: n. guddi

nuclear: a. jauhari/nawaati/markazi

nuclear energy: n. jauhari tawaanaa'i

nuclear family: n. bunyaadi KHaan daan

nuclear force: n. jauhari quuwat

nuclear physics: n. jauhari tabii^aat

nuclear physicist: n. maahir e jauhari tabii^aat

nucleus: n. giri/guuda/maGHz/markaz/markazah/
nawaat/tuKHm

nude: a. baatil/barhanah/na˝ga(m.)/na˝gi(f.)/
űryaa˝/waazeH

nude: n. barhanah SHabiih/
lebaas sey beygaanah insaani jism

nudely: adv. barhanagi sey/űryaani sey

nudeness: n. na˝ga pan/űryaani

nudity: n. barhanagi/na˝ga pan/űryaani ki Haalat

nudism: n. űryaaniyat

nudist: n. űryaaniyat pasa˝d

nudge: v.t. kohni maarna/Thoka lagaana

nugatory: a. bey asar/bey faa'edah/bey kaar/boda/
GHaer ahem/hiich/KHafiif/naa kaarah/nikamma

nugget: n. Dala/Dheyla

nuisance: n. bala/choT/naa gawaar/wabaal/wabaal e jaan

nuisance value: n. naa gawaar Haesiyat/
wabaal e jaan key taur par maujuud

null: a. alqat/baatil/bey asar/ma^duum/saaqit

null and void: bey asar/ka la^dam

null: n. bal/peych

nullification: n. abtaal/asqaat/ma˝suuKHi/suquut/ta˝siiKH

nullifidian: a. bey iimaan/bey mazhab

nullfied: a. ma˝suuKH SHudah

nullifier: n. ka la^dam karney waala/saaqit karney waala

nullify: v.t. baatil karna/kaaTna/ka la^dam qaraar deyna/
saaqit karna

nullipara: n. woh Ôurat jis ney kabhi
bachchah nah jana ho

nullity: n. bey zaabtigi/laa maujuudiyat/ma^duumiyat

numb: a. bey His/sun/ThuThra hu'a

numbly: adv. bey Hisi key saath

numbness: n. bey Hisi/sun honey ki kaefiyat

numbing: a. bey His karney waala/sun karney waala

number: v.t. gi˝na/jaa˝chna/ta^daad ka ta^iyyun karna

number: n. Ôdad/raqam/ta^daad

numbered: a. maeHsuub

numberer: n. gi˝ti karney waala

numbering: n. SHumaar

numberless: a. an ginat/bey Hesaab/bey SHumaar/
laa ta^daad

(any)number of: bahot sey/baRi meqdaar mey˝

(his)number is up: KHuSH qismati sey maeHruum hona/
marney key qariib hona

number one: n. KHud/sab sey paehla

numbskull: n. ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

numeral: a. Ôdadi/hi˝dsi

numeral: n. Ôlaamat/hi˝dsah/ism e Ôdad/SHakl

numerally: adv. Ôdadi taur par

numerary: a. kisi gi˝ti ka Hissah

numerable: a. jo gina jaa sakey/qaabil e SHumaar

numerate: v.t. gi˝na/SHumaar karna

numeration: n. Ôdad/Ôdad naweysi/gi˝ti

numerator: n. SHumaar kuna˝dah

numeric: a. Ôdadi

numerical: a. Ôdadi/raqmi/SHumaari/ta^daadi

numerically: adv. gi˝ti key leHaaz sey/raqmi Hesaab sey

numerosity: n. afraat/bohtaat/kasrat

numerous: a. ba afraat/bahot/kasiir/muta^addid/
waafir/zeyaadah

numerously: adv. afraat sey/kasrat sey

numerousness: n. afraat/bohtaat/kasrat

numinous: a. deotaa'i/ruuHaani

numismatic: a. maskuuki/sikko˝ ya tamGHo˝ sey muta^alliq

numismatics: n. maskuuki yaat/sikkah SHinaasi

numismatically: adv. sikkah SHinaasi key taur par

numismatist: n. Ôalim e maskuukaat/sikko˝ ka maahir

nummary: a. sikko˝ sey muta^alliq

nummular: a. sikkah numa

nummulary: a. sikkah sey muta^alliq

numskull: n. ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz

nun: n. raahibah

nunhood: n. raahibahiyat

nunnery: n. raahibaa'o˝ ki KHaan qaah

nunship: n. raahibahiyat

nunish: a. raahibah aanah

nun: n. laTTu

nuncheon: n. halki GHiza/thoRa sa khaana

nuncio: n. paeGHaam bar/paapaa'ey ruum ka safiir/
safiir usquf

nuniciature: n. paapaa'ey Ôazam key safiir ka
˘hdah ya muddat e ˘hdah

nuncupate: v.t. Half uThaana/zabaani qasm khaana

nuncupation: n. naam zadgi

nuncupative: a. naam zadah/zabaani

nuncupatory: a. ma˝suub

nuptial: a. azdawaaji/SHaadi sey muta^alliq/űruusi

nuptials: n. SHaadi byaah/nikaaH

nuptial knot: n. SHaadi key ba˝dhan

nuptial night: n. suhaag raat

nuptial song: n. jalwah ka giit

nuptiality: n. SHaadi ki rasm aur taqriib

nurse: v.t. bach pan mey˝ khilaana pilaana ya
deykh bhaal karna/duudh pilaana/
paalna posna/par wariSH karna

nurse: n. aaya/a˝na/daayah/ham SHiirah/paalan/
tiimaar daar jo kam zor ya bii maaro˝
ki deykh bhaal karey

nurse child: n. aaya key zimmeh bachchah/ley paalak/
razaa^i bachchah

nurse-father: n. razaa^i baap

nurse-maid: n. aayah(f.)

nurse-tend: v.t/i. biimaar ki deykh bhaal karna

nurse-tender: n. biimaar ki deykh bhaal karney waala ya waali

nurse-tending: n. biimaar ki deykh bhaal karna

nurselike: a. aaya jaesa

nurseling: n. bachchah jis ki deykh bhaal ki jaa'ey/
nau mauluud bachchah

nurser: n. jo bachcho˝ ki deykh bhaal karey

nursery: n. gaeh waarah/paud gaah

nurseryman: n. paud gaah ka maalik/
paud ghar mey˝ kaam karney waala

nurserymaid: n. aaya jo bachcho˝ ki deykh bhaal karney
key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey

nursery rhyme: n. gaeh waarah giit/lori

nursery school: n. gaeh waarah maktab

nursing: n. tiimaar daari(f.)

nursing home: n. niji haspataal

(put out to)nurse: tiimaar dari key li'ey kahii˝ daaKHil karna/
kisi waqf key maataHt karna

nurture: v.t. GHiza baham paho˝chaana/par wariSH karna/
tarbiyat deyna

nurture: n. paalney ka Ômal/par wariSH

nurturer: n. tarbiyat deyney waala

nurturance: n. muSHfiqaanah deykh bhaal

nut: n. aKHroT/baadaam/maGHz

nut: n. baRa joSHiila SHaKHs/gaa'odi SHaKHs/
koRh maGHz

nut-brown: a. bhuura/ga˝dumi/KHaaki/saa˝wla

nut-butter: n. aKHroT sey bana makkhan

nutcracker: n. sarota

nuthouse: n. paagal KHaanah

nut-oil: n. giri ka teyl

nut-tree: n. ko'i bhi giri waala daraKHt/
KHaas taur par findiq ka daraKHt

nut-pine: n. chil GHozah

(a hard nut to)crack: saKHt muSHkil masa'lah

(be)nuts on: kisi par laTTu hona

(not for)nuts: qata^i nahii˝

nuts: a. KHabti/paagal/sa˝ki

nutshell: n. kisi bhi maGHz ka chhilka

(in a)nutshell: lubb e lubaab/muKHtasaran

nutter: n. giri jama^ karney waala

nutting: n. giri jama^ karney ka Ômal

nutty: a. aeHmaq/junuuni ÔaSHiq/khiska hu'a/
maKHbuut ul Hawaas

nutty: a. aKHroT ka mazah/jis mey˝ maGHz ka mazah ho/
joz daar/joz ki bohtaat

nutant: a. jhuka hu'a/KHamiidah

nutate: v.i. ju˝biSH e sar/sar hilaana/sar jhukaana

nutational: a. ju˝biSHi

nutmeg: n. jaa'e fal/jaa'e phal

nutrient: a. GHiza baKHSH/GHiza bar daar/
muGHazzi/muqawwi

nutriment: n. GHiza/jo par waan chaRhaa'ey ya GHiza dey/
KHoraak

nutrimental: a. GHiza baKHSH

nutrition: n. GHizaa'iyat

nutritional: a. GHizaa'i

nutritionally: adv. GHiza baKHSH taur par/GHizaa'i taur par

nutritious: a. GHiza baKHSH/muGHazzi/muqawwi/
quuwat baKHSH

nutritiousness: n. GHizaa'iyat/muqawwiyat

nutritive: a. GHiza daar/GHizaa'iyat baKHSH/muGHazzi

nutritively: adv. ba taur GHiza/GHiza baKHSH a˝daaz mey˝

nutritiveness: n. GHizaa'iyat baKHSHi/GHiza ki baham rasaani

nuzzle: v.i. chimaT kar baeThna/
naak ghuseyRna ya ragaRna/
naak sey bil banaana/naak sey khodna

nuzzle: v.t. thuuthni key saath kureydna/
thuuthni sey chhuuna ya ragaRna

nuzzle: v.t. paalna/par wariSH karna/tarbiyat deyna

nyctalopia: n. a˝dherey mey˝ kam nazar aana/
GHiSHa/rato˝dhi/SHab kori

nyctolopic: a. ajhar/SHab koraanah

nyctitropic: a. SHab gard/SHab ruKH

nyctitropism: n. SHab gardi/SHab ruKHi

nymph: n. Huur/jal pari/KHuub suurat do SHiizah/
pahaaR pari/peyR pari/
pur SHaehwat Ôurat(coll.)

nymphal: a. deywi ka sa/pari waSH

nympholepsi: n. junuun e Huur/sauda/
naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH

nympholept: n. majzuub/kisi naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH
mey˝ mubtila SHaKHs

nympholeptic: a. junuuni/saudaa'i

nymphomania: n. junuuni Had tak ji˝si KHwaahiSH

nymphomaniac: a. GHaer ma^muuli ji˝si KHwaahiSH waala
ya waali

  Send a message via MSN to Mayank  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is On

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'M' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 02:39 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'L' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 02:37 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 02:35 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 02:34 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'I' Mayank Urdu Dictionary 0 16th September 2007 02:31 PMPowered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com